A szállítás valamennyi termékünkre INGYENES!

Adatkezelési nyilatkozat

A Wood4U weboldal használatához

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a wood4u.hu weboldal felhasználói által az oldal

használata során megadott és Wood4U s.r.o (cím: Vnútorná Okrúzná 48, 945 01 Komárno, Szlovákia., DIC: 2120526661, ICO: 50874063 ), mint Szolgáltató számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki.

I. Definíciók

Szolgáltató: a wood4u.hu weboldalt üzemeltető  Wood4U s.r.o

Felhasználó: a regisztrált partner, valamint aki a wood4u.hu weboldalt, annak bármely aloldalát megnyitva annak bármely tartalmához hozzáfér, függetlenül attól, hogy regisztrálva van-e;

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;        

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;  

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; a wood4u.hu weboldal használata szempontjából a Szolgáltató minősül adatkezelőnek.      

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;     

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége

II. Adatkezelés

1. Az adatkezelés célja

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A Szolgáltató a Felhasználók weboldalon történő regisztrálása, a kapcsolódó jogosultságok kiosztásának és a felhasználókkal történő kapcsolat felvételének céljából kezelheti a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.

A Szolgáltató a weboldal regisztrált felhasználóknak fenntartott aloldalainak jogosultság ellenőrzése, elektronikus hirdetés eljuttatása, illetve a kapcsolat felvétel céljából kezelheti a Felhasználók olyan személyes adatait, amelyek a hírlevél küldéséhez, a weboldalon történő regisztrálás elvégzéséhez, a Felhasználók által kezdeményezett kapcsolat felvételhez  elengedhetetlenek, így különösen a Felhasználó elektronikus és postai úton történő elérhetőségére vonatkozó adatokat.

A Szolgáltató az előző bekezdésben foglaltakon túlmenően a regisztrálás, kapcsolat felvétel céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a fentiekhez technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

A Szolgáltató a Felhasználók által megadott adatokat bármely, az előző bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelhet.  A Szolgáltató különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a Felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon keresztül rögzítenek, elektronikusan továbbítanak a Szolgáltató azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

2. A Felhasználó hozzájárulása az adatkezeléshez

A Felhasználó regisztrációjakor, valamint a kapcsolat felvételi kérdőív kitöltésekor kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató a regisztrációhoz, kapcsolat felvételhez kötelezően előírt adatait kezelje.

3. A Felhasználó jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A Felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását, azonban a módosított adatok elküldésével egy időben ismételten nyilatkoznia kell arról, hogy adatai megfelelnek a valóságnak.

4. A személyes adatok törlése

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) a Felhasználó azt kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Felhasználó bármikor kérheti a regisztrációkor megadott személyes adatai törlését, azonban tudomásul veszi, hogy ez weboldal csak a regisztrált Felhasználók által megtekinthető aloldalainak megtekintési jogának megvonását eredményezi. Tekintettel arra, hogy a tárolt adatok elengedhetetlenül szükségesek a Felhasználók jogosultságának beállításához, kezeléséhez és ellenőrzéséhez.

A Felhasználó személyes adatai törlésére irányuló kérelme, illetve annak teljesítése nem irányulhat vagy vezethet arra, hogy a Felhasználó korábban létrejött, hatályos szerződéseiből eredő kötelezettségeinek teljesítését, illetve ezen kötelezettségek teljesítésének követelését akadályozza, vagy lehetetlenné tegye.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama stb.) A weboldalak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével a vásárló elfogadja a Szolgáltató általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.